| หน้าหลัก | คลังความรู้ | วีดิทัศน์ | รายงาน| ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
 รายการศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ลิงค์วิดีทัศน์ : วิดีทัศน์

ประวัติความเป็นมา 1. ประวัติความเป็นมา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปฏิบัติภารกิจทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ต่อมาได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ตามประกาศระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม พ.ศ. 2524 ตั้งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยะลาไปพร้อม ๆ กันด้วย นับจากมีการใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2528 สถาบันราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจหลัก 6 ประการ และหนึ่งในภารกิจดังกล่าวนั้น คือ การ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”โดยมีชื่อประกาศจัดตั้งเป็น “สำนักศิลปวัฒนธรรม” และเมื่อได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้ โดยมุ่งเน้นด้านการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ ภารกิจดังกล่าว สำนักศิลปวัฒนธรรมจึงได้เปลี่ยนเป็น “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” มีอาคารเฉพาะตั้งอยู่หน้าอาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในปัจจุบัน ซึ่งได้เข้าอยู่ เป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2548 และในปีต่อมา ได้มีการปรับเปลี่ยนตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ประกอบกับ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง การจัดโครงสร้าง การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจึงได้เข้ามาเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ตราบจนทุกวันนี้ ในปัจจุบัน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยะลา และ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการชุดเดียวกัน หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2527 ว่าด้วยหลักการของแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม โดยมุ่งเน้นพัฒนาวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมให้เป็นระบบ และจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการปรับชื่อ จากเดิมชื่อ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น มาเป็น หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น มีทั้งหมด 75 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ตั้งอยู่ที่โรงเรียน 42 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 30 แห่ง และสถาบันการพลศึกษา 3 แห่ง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม รวมทั้ง เป็นหน่วยงานดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 2. หน่วยงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มีหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พ.ศ. 2549 ดังนี้ คือ 2.1 หน่วยงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการพัฒนาแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์ หรือวิจัยเพื่อกำหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เสนอแนะและหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป เป็นต้น พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด และปฏิบัติหน้าอื่นที่เกี่ยวข้อง 2.2 หน่วยงานส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและบุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม เผยแพร่การแสดงทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ ส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน รวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยังได้มีการดำเนินงานร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยะลา และ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยนับเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกันและมีหน่วยงานต่าง ๆ ซ้อนกันอยู่ ซึ่งถือเป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ คือ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น และเป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ภายใต้แผนงานที่ 1 และแผนงานที่ 3 คือ แผนงานที่ 1 การจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น แผนงานที่ 3 การอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดเอกสาร : -

ที่มา : ศูนย์ศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


  รายการศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญ
บุคคลสำคัญ
ความเชื่อ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ของดีประจำท้องถิ่น
ศิลปะและหัถกรรม
อาหารพื้นบ้าน
พืชและสมุนไพรพื้นบ้าน
ภาษาท้องถิ่น
พิธีกรรมและความเชื่อ
การแต่งกาย
ศิลปการแสดง
การละเล่นพื้นบ้าน
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล
ข้อมูลผลงานดีเด่น เกียรติภูมิ รางวัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วรรณกรรมท้องถิ่น
สถานที่สำคัญทางศาสนา
ศิลปินพื้นบ้าน
ความต้องการของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Copy right . ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073-299699 ต่อ 33000